Překlady a tlumočení Jazykové kurzy

FAQ – Ostatní dotazy

Když objednávám podruhé? Již při druhé objednávce jste považován za stálého zákazníka, který má některé výhody, mezi nimi zejména jednodušší postup objednávání, možnost placení následně na základě vystavené faktury s dohodnutou splatností, podle možnosti zahájení spolupráce s jedním překladatelem a začátek zpracovávání Vašeho terminologického glosáře. Vaše překlady budou také uloženy a využity při následných zakázkách. To vše přispívá ke zvyšování kvality, rychlosti a jednotnosti překladů, a navíc Vám přináší nemalé úspory.

Jak zjistím počet normostran? Počet normostran zjistíte vydělením celkového počtu znaků (včetně mezer) počtem znaků na jedné normostraně. Naše agentura standardně počítá 1650 znaků.

Jaké máte zkušenosti? SPĚVÁČEK překladatelská agentura patří k nejstarším agenturám na českém trhu. Od založení v roce 1993 se důsledně zaměřuje na odborné překlady nejvyšší kvality. V současnosti v průměru překládáme 300 normostran denně.

Co je QA? QA (Quality Assurance – systém zajištění kvality) obsahuje několik zpravidla počítačem podporovaných kontrol, které odhalují chyby v pravopisu, nepřeložené části textu, nejednotnost terminologie, nedodržení předepsané terminologie, odchylky ve formátu textu apod. QA provádíme u každého překladu a je zahrnuta v ceně.

Co je srovnávací korektura? Srovnávací korektura, nebo korektura druhým překladatelem, se provádí na přání zákazníka. Druhý překladatel porovnává originální text s překladem a přitom se zaměřuje zejména na věcnou správnost překladu. Cílem je zajistit věcně bezchybný překlad. Tuto korekturu velmi často požadují zahraniční zákazníci.

Co je zpětný překlad? Při této kontrole překládá nezávislý překladatel text zpět do jazyka originálu (backtranslation). Tím získává zákazník možnost bezpečně ověřit správnost překladu, a to i u jazyků, které neovládá. Tato kontrola se používá u velmi důležitých dokumentů, například některých smluv nebo předpisů pro farmaceutické výrobky. Zpětný překlad je vždy zadávám jinému překladateli a někdy i jiné agentuře. POZOR! Nezaměňovat se zapracováním změn a úprav provedených v překladu do originálního textu.

Co zahrnuje odborná korektura? Odborná korektura zahrnuje kontrolní čtení zkušeným odborníkem na danou problematiku (pokud možno rodilým mluvčím). Cílem korektury je zajistit terminologickou bezchybnost a upozornit na případné věcné neshody. Tuto korekturu často provádí odborník zadavatele (například pracovník filiálky v cílové zemi), který zpravidla mívá širší pravomoci zasahovat do textu překladu. Odborná korektura se typicky provádí u manuálů, příruček a u odborných textů určených k publikování.

Co je jazyková korektura? Je to korektura samotného textu (překladu) prováděná profesionálním jazykovým korektorem. Podle dohody se zákazníkem může mít různý rozsah a hloubku, od pravopisné, gramatické a typografické korektury až po korekturu stylistickou.

Co je předtisková korektura? Předtisková korektura se provádí u korigovaného a vysázeného textu jako poslední technologický krok před vlastním tiskem. Kontroluje se zejména, zda vysázení nezpůsobilo sekundární chyby, jako je například chybné zalomení řádků, některé nesprávné znaky nebo neodpovídající popisky obrázků.

Jaké kontroly požaduje norma ČSN/EN 15038? Tato norma přesně definuje požadavky na překladatelské služby, a to od přijetí zakázky přes kvalifikaci překladatele, kontroly a korektury až po doplňkové služby a administrativu překladových projektů. Povinnou součástí překladů prováděných podle normy ČSN/EN 15038 je kontrola nezávislým překladatelem.

Co je to CAT? CAT, neboli počítačem podporované překlady (Computer Aided Translation), jsou překladatelské postupy využívající databázové programy, které pracují na bázi překladových pamětí (TM = Translation Memory). Profesionální překladatelé je využívají pro zachování jednotné terminologie a urychlení samotného překladu. Nejedná se však o automatické překladatelské systémy nebo strojové překladače. Jak tedy CAT nástroj funguje? Program nejprve provede import textového souboru zadaného k překladu. Software automaticky rozdělí daný text na jednotlivé segmenty. Tyto segmenty si lze přestavit jako jednotlivé věty, nadpisy nebo slovní spojení. V případě, že se některý ze segmentu opakuje, případně byl již v minulosti uložen do databáze, CAT nástroj ukáže překladateli, jak v minulosti větu (segment) přeložil. Překladatel zváží danou možnost a návrh buď přijme, nebo vytvoří vhodnější překlad. Mezi hlavní výhody použití tohoto softwaru patří úspora nákladů zadavateli, zkrácení času nutného pro překlad, sjednocení terminologie a grafické úpravy. Příkladem CAT nástroje je software SDL TRADOS nebo ACROSS. CAT ale není všelék a stejně jako každý jiný nástroj či lék musí být používán profesionálně a s rozmyslem.

Používáte nástroje CAT? Ano, počítačem podporované překlady na rozdíl od počítačových (strojových) překladů používáme.

Text si přeložím sám, ověříte mi překlad? Tuto službu poskytujeme pouze stálým zákazníkům na základě zvláštní dohody. Součástí takového ověření je vždy i revize textu.

Text mi přeložil jiný překladatel, ověříte mi překlad? Tuto službu poskytujeme pouze stálým zákazníkům na základě zvláštní dohody. Součástí takového ověření je vždy i revize textu.

Vyučujete cizí jazyky? Ano, vyučujeme. Jazykovou výuku nabízíme již od roku 1999 a v současnosti patříme k nejprestižnějším jazykovým školám v Praze. Vyučujeme všechny běžné jazyky. Organizujeme výuku nejen ve firmách, ale také v kurzech pro veřejnost a v jednoletých pomaturitních jazykových kurzech. Našimi nejmenšími žáky jsou děti z několika desítek mateřských škol.

Jakým způsobem je zajištěna ochrana utajovaných informací? Naše agentura má zaveden certifikovaný systém práce s důvěrnými informacemi podle normy ISO/IEC 27001. Tento systém definuje všechny kroky práce s důvěrnými informacemi a zaručuje, že se Vaše důvěrné informace nedostanou do nepovolaných rukou. Navíc jsme připraveni s Vámi uzavřít dohodu o zachování důvěrnosti informací a v ní přesně specifikovat bezpečnostní opatření, která Vy i my považujeme za nezbytná. Ve zvláštních případech, kdy důvěrné dokumenty nesmí opustit vyhrazené prostory, může být překlad proveden přímo u Vás.

Co určuje norma ČSN EN 15038? Řídíte se jí? Norma DIN EN 15038:2006-08 podrobně předepisuje způsob provádění překladatelských zakázek, včetně definice pojmů, smluv a organizace postupu při zpracování překladů.
Tato norma mimo jiné přesně stanovuje, jak se musí provést překladatelský projekt, jaké druhy informací jsou zapotřebí k úspěšné realizaci projektu, nebo jaká kvalifikace se očekává od dotyčných osob.
SPĚVÁČEK překladatelská agentura je od roku 2005 registrována společností DIN CERTCO jako společnost poskytující překladatelské služby v souladu s normou DIN EN 15038:2006-08.

V čem spočívá rozdíl mezi ISO 9001:2008 a DIN EN 15038:2006-08? Zatímco v normě ISO 9001:2008 jsou definovány obecné prvky řízení kvality, které se musí v rámci přípravy na certifikaci přizpůsobit podmínkám překladatelství, DIN EN 15038:2006-08 přináší speciální elementy platné právě pro překladatelství.

Co když nebudu s překladem spokojen? Mohu jej reklamovat? Reklamovat samozřejmě můžete. Vámi reklamovaný překlad bude předán ke kontrole nezávislému reviznímu překladateli a na základě jeho posudku budeme postupovat dále. Uděláme vše pro to, aby Vaše reklamace byla vyřízena k Vaší plné spokojenosti. Pokud bude reklamace uznána za oprávněnou, bude překlad na naše náklady upraven tak, aby neměl žádné vady, případně obdržíte slevu ve výši odpovídající snížení kvality Vašeho překladu.

Proč dochází k reklamacím překladu? Jak jim lze předejít? Stejně jako u všech ostatních výrobků a služeb nelze na 100 % vyloučit reklamaci díla. Můžete ale jejich nebezpečí snížit na naprosté minimum a současně můžete zajistit, že případná reklamace bude vyřešena k Vaší spokojenosti. Zvolte kvalitní agenturu s tradicí a certifikovaným systémem řízení kvality. Při zadávání překladu poskytněte agentuře maximum informací (účel použití přeloženého textu, Vaše webové stránky, firemní terminologii, starší verze obdobných textů či překladů). Otázky, které Vám budou klást pracovníci agentury, jsou známkou jejich profesionality a snahy zajistit Vám kvalitní překlad, se kterým budete spokojeni. To vše platí dvojnásob, jestliže se na překladatelskou agenturu obracíte poprvé. Pokud Vám pracovníci agentury doporučí provedení speciálních korektur, zvažte toto doporučení, není samoúčelné.