Všeobecné obchodní podmínky

 

SPĚVÁČEK překladatelská agentura
Všeobecné obchodní podmínky
pro poskytování překladatelských služeb

 

I.

Vznik a podmínky smluvního vztahu

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi objednatelem a společností SPĚVÁČEK překladatelská agentura s.r.o., se sídlem Praha 6, náměstí Na Santince 1554/2, PSČ 160 00, identifikační číslo: 25648276, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57917 (dále jen „zhotovitel“). Objednatel s těmito všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí a výslovně je přijímá.
 2. Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká na základě zhotovitelem potvrzené písemné objednávky, případně objednatelem potvrzené nabídky zhotovitele. Ve výjimečných případech vzniká smluvní vztah i na základě ústní nebo telefonické objednávky potvrzené ze strany zhotovitele e-mailem. Smluvní strany sjednávají, že ve vztahu k odpovědi objednatele na nabídku zhotovitele se výslovně vylučuje použití ust. § 1740 odst. 2 věta druhá a ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku. Pro účely vyloučení pochybností smluvní strany výslovně ujednávají, že zhotovitel není povinen objednávku objednatele přijmout/akceptovat.
 3. V případě, že zhotovitel některé z podmínek objednávky nepřijme podle předchozího odstavce 2, smluvní vztah vzniká až v okamžiku, kdy se smluvní strany na sporných bodech dohodnou.
 4. Dojednané podmínky smluvního vztahu mohou být měněny a doplňovány pouze výslovným písemným nebo ústním ujednáním obou smluvních stran. Platnost obsahu ústního ujednání však vždy vyžaduje potvrzení ze strany zhotovitele e-mailem.
 5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací, které mu budou objednatelem předány v rámci plnění smluvního vztahu. Veškeré materiály, které v této souvislosti od objednatele obdrží, bude zhotovitel považovat za důvěrné.
 6. Za případné porušení autorských práv v souvislosti s plněním smluvního vztahu odpovídá bezvýhradně objednatel. Objednatel ani třetí osoba nejsou oprávněni vůči zhotoviteli uplatňovat žádné nároky z titulu jakéhokoli zásahu do autorských práv. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli veškeré škody a nemajetkové újmy uplatněné vůči zhotoviteli pro případ jakéhokoli zásahu do autorských práv.

 

II.

Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s předmětem činnosti zhotovitele, zejména provedení překladu nebo poskytnutí tlumočnických služeb v souladu s podmínkami uvedenými v předchozím článku I.
 2. Zhotovitel se zavazuje splnit zakázku v souladu se smluvními podmínkami, zejména v dohodnutém jazyce, termínu a formě.
 3. Objednatel se písemnou objednávkou zavazuje provedenou zakázku převzít a zaplatit zhotoviteli řádně a včas cenu stanovenou podle odstavce 2 článku IV těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

III.

Termín předání a převzetí zakázky, termín plnění

 1. Objednatel je povinen převzít hotovou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce, případně uvedeným v potvrzení objednávky.
 2. Objednatel nebo jeho pověřený pracovník, resp. zástupce je povinen zhotoviteli bezodkladně písemně potvrdit převzetí zakázky.
 3. Jestliže objednatel nesplní svoji povinnost podle předchozích odstavců 1 a/nebo 2 ve lhůtě do 24 hodin po sjednaném termínu předání, případně pokud v této lhůtě písemnou formou dodání zakázky neurguje, má se za to, že objednatel zakázku převzal řádně a včas dle objednávky.
 4. Pokud zhotovitel obdrží urgenci dodání zakázky podle předchozího odstavce, je povinen zakázku bezodkladně znovu odeslat objednateli e-mailem.
 5. Pokud zhotovitel zakázku odešle na základě urgence podle předchozího bodu 3 a na požádání doloží, že zakázku již dříve ve sjednaném termínu jednou objednateli odeslal, má se za to, že zakázka byla zhotovitelem odevzdána včas dle smlouvy.
 6. Jestliže hotovou zakázku není možné doručit sjednaným způsobem, dohodnou smluvní strany náhradní způsob doručení. Pokud nebude možné náhradní způsob doručení předem dohodnout, je zhotovitel oprávněn samostatně zvolit náhradní způsob doručení. Náklady na doručení v tomto případě hradí objednatel.
 7. Jestliže objednatel bez závažného důvodu uznaného oběma smluvními stranami vyhotovenou zakázku nepřevezme, považuje se zakázka za splněnou. Zhotovitel má v tomto případě právo zakázku vyfakturovat a objednatel je povinen zakázku uhradit v plné výši.

 

IV.

Ceník služeb a cena zakázky

 1. Cena zakázky se stanovuje podle aktuálně platného ceníku zhotovitele způsobem uváděným v tomto ceníku.
 2. Aktuálně platný ceník služeb zhotovitele je trvale k dispozici u zhotovitele. Objednatel je oprávněn si ceník kdykoli vyžádat a zhotovitel je povinen ceník objednateli bezodkladně poskytnout.
 3. Pokud se smluvní strany písemně dohodnou na jiné ceně (individuální ceně), platí takto dohodnutá cena.
 4. Ke všem cenám zhotovitel účtuje DPH podle aktuálně platné sazby.

 

V.

Platební podmínky

 1. V den vyhotovení zakázky dle objednávky je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad, který je podkladem k úhradě ceny zakázky.
 2. Daňový doklad je splatný ke dni uvedenému na tomto dokladu.
 3. V případě prodlení s placením je objednatel povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Ujednáním ani uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody. Z částky opožděné platby se nejprve hradí smluvní pokuta podle předchozí věty a teprve zbývající část se použije k umoření splatného dluhu.
 4. Při sjednávání smluvního vztahu může být rovněž dohodnuta zálohová platba. V tomto případě vystaví zhotovitel objednateli zálohovou fakturu splatnou v termínu uvedeném na faktuře a odběratel je povinen tuto zálohu uhradit. Po uhrazení zálohy bude zahájeno zpracování zakázky.

 

VI.

Reklamace

 1. Objednatel je povinen zhotoviteli při sjednávání zakázky sdělit, k jakému účelu bude služba použita (například následné publikování textu, použití překladu nebo tlumočeného slova pro úřední účely), jakož i veškeré další informace potřebné k řádnému splnění zakázky.
 2. Požaduje-li objednatel dodržení odborné terminologie, speciálních výrazů a zkratek, musí zhotoviteli v dostatečném předstihu před zahájením práce na zakázce předat přehled používané terminologie v příslušném jazyce, případně dát zhotoviteli k dispozici jiné relevantní pomocné materiály nebo jmenovat osobu, která bude pověřena konzultací odborných termínů.
 3. Jestliže objednatel nesplní podmínky podle odstavce 1 a/nebo 2 tohoto článku, ztrácí nárok na uplatnění reklamace z důvodů s tím souvisejících.
 4. Vyhotovená zakázka má vady a může být reklamována, pokud nebyla vyhotovena v souladu s podmínkami smlouvy.
 5. Vyhotovená zakázka má rovněž vady, pokud není provedena v odpovídající gramatické, stylistické nebo významové kvalitě.
 6. Pokud nejsou naplněny podmínky předchozích odstavců 4 a 5, má se za to, že byla zakázka vyhotovena řádně.
 7. Reklamaci je nutné uplatit u zhotovitele vždy bezodkladně a písemnou formou. V reklamaci musí být vždy uveden důvod, resp. konkrétní popis reklamovaných závad.
 8. Jestliže zhotovitel reklamaci podle odstavce 4, 5 a 7 uzná, je v případě překladu povinen na vlastní náklady bezodkladně zajistit odstranění vad překladu.
 9. Jestliže zhotovitel reklamaci uzná a provedení korektury podle článku 8 není možné, resp. objednatel nabízenou korekturu odmítá, má objednatel nárok na přiměřenou slevu z ceny zakázky. Výše slevy bude stanovena na základě odborného posudku vypracovaného zhotovitelem, případně jím určenou třetí osobou.
 10. Jestliže mezi smluvními stranami vznikne spor ve věci oprávněnosti řádně a včas uplatněných nároků objednatele z vadného plnění podle odstavců 4 a 5 tohoto článku, zavazují se smluvní strany spor řešit smírnou cestou, a to vyžádáním znaleckého posudku nezávislého znalce jmenovaného na základě dohody smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného krajským soudem nebo Městským soudem v Praze. Náklady na vypracování znaleckého posudku nesou obě strany stejným dílem. Výše slevy bude v tomto případě stanovena na základě znaleckého posudku.
 11. Za případné škody prokazatelně způsobené vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, avšak nejvýše do výše ceny této zakázky. Zhotovitel neodpovídá za žádné (i) nepřímé škody, (ii) následné škody ani (iii) za ušlý zisk. Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, nemá objednatel žádná práva, zejména objednatel nemá právo na to, aby ho zhotovitel dluhu zprostil, ani na to, aby mu poskytl náhradu. Objednatel není oprávněn vůči zhotoviteli uplatňovat žádné nároky vyplývající z výrobních ztrát, ušlého zisku, ztráty obchodních kontaktů, z následných či nepřímých škod nebo ztrát, ať již jakéhokoli druhu (včetně jakékoli škody ze ztrát zisku z podnikání, poklesu obratu, přerušení podnikání, ztráty důvěryhodnosti, poškození dobrého jména, ztráty informací o podnikání nebo jakékoli další ztráty či újmy). Vyjma nároku dle tohoto čl. VI odst. 11 se objednatel uzavřením smlouvy výslovně vzdává práva na náhradu jakékoli škody (jakékoli újmy), která vznikne v důsledku jakéhokoli porušení povinnosti ze smlouvy na straně zhotovitele či ze zákona. Objednatel s tímto ustanovením výslovně souhlasí a prohlašuje, že takovéto ustanovení nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně očekávat.
 12. Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

 

VII.

Lhůta pro uplatnění reklamace

 1. Nároky z titulu odpovědnosti za vady zanikají, jestliže jsou uplatněny opožděně.
 2. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad u zhotovitele bezodkladně poté, co je zjistí, nejpozději však do 21 dnů od předání vyhotovené zakázky.
 3. Nároky uplatněné po uplynutí lhůty podle předchozího odstavce 2 jsou uplatněny opožděně.

 

VIII.

Odstoupení od smlouvy

 1. V případě porušení smlouvy podstatným způsobem má každá ze smluvních stran právo od smlouvy jednostranně odstoupit.
 2. Odstoupení od smlouvy se provádí písemnou formou. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 3. Jestliže od smlouvy odstoupí objednatel, je vždy povinen uhradit zhotoviteli již vypracovanou část zakázky a storno poplatky podle aktuálně platného ceníku zhotovitele.
 4. Zhotovitel neodpovídá objednateli za případnou škodu vzniklou nenaplněním smluvního vztahu, jestliže se tak stane z důvodů, které zhotovitel nemohl předvídat, případně kterým nemohl zabránit; tímto ujednáním není dotčeno ustanovení čl. VI odst. 11 těchto všeobecných obchodních podmínek.
 5. Objednatel, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. Tímto nejsou dotčena další ujednání této smlouvy.

 

IX.

Zvláštní ustanovení

 1. Bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele není objednatel oprávněn přímo kontaktovat překladatele či tlumočníka pověřeného vypracováním zakázky.
 2. V případě, že ke kontaktu mezi objednatelem a překladatelem nebo tlumočníkem se souhlasem zhotovitele dojde, objednatel se výslovně zavazuje neprojednávat s tlumočníkem či překladatelem obchodní podmínky zakázky.
 3. Objednatel se dále výslovně zavazuje zhotovitele bezodkladně informovat o každém novém ujednání s překladatelem či tlumočníkem.
 4. Při porušení smluvních povinností podle předchozích odstavců 1 až 3 je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení bez ohledu na to, zda zakázka bude či nebude řádně dokončena. Ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
 5. Smluvní strany sjednávají a objednatel výslovně souhlasí s tím, že objednatel není oprávněn zadržet cenu plnění ani jakoukoli její část. Smluvní strany dále sjednávají a objednatel výslovně souhlasí s tím, že (i) ustanovení § 2108 občanského zákoníku a dále (ii) ustanovení § 1971 občanského zákoníku se nepoužijí.
 6. Smluvní strany sjednávají, že obchodní podmínky objednatele se výslovně vylučují.
 7. S odkazem na ust. § 1895 občanského zákoníku objednatel není oprávněn převést, jako postupitel, kterákoli svá práva nebo povinnosti ze smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
 8. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu čl. VIII odst. 5 této smlouvy byla již objednateli objednaná zakázka v celém rozsahu poskytnuta, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky) a s jeho výslovným souhlasem. Objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle ustanovení čl. VIII odst. 5.
 9. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu čl. VIII odst. 5 bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky) a s jeho výslovným souhlasem. Objednatel je v takovém případě povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny zakázky odpovídající ceně prací/služeb již objednateli poskytnutých.
 10. Pro účely vyloučení pochybností objednatel, který je spotřebitelem, výslovně potvrzuje, že před uzavřením smlouvy byl zhotovitelem informován, že nemá právo odstoupit od smlouvy uzavírané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Objednatel, který je spotřebitelem, dále výslovně potvrzuje, že před uzavřením smlouvy byl zhotovitelem informován, že odstoupí-li od smlouvy uzavírané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, přičemž zhotovitel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 11. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny finanční závazky objednatele a dále ustanovení článku VI odst. 11 těchto všeobecných obchodních podmínek. Dle výslovného ujednání smluvních stran ukončení smlouvy z jakéhokoli zákonem či smlouvou předpokládaného důvodu nemá vliv zejména na platnost a účinnost veškerých závazků zakotvujících povinnost objednatele k úhradě peněžitých plnění, zejména ceny plnění či její části, náhrady škody/újmy, úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut, jakož i dalších ustanovení všeobecných obchodních podmínek, pokud to z jejich charakteru vyplývá nebo pokud si tak smluvní strany sjednaly, zejména ustanovení článku VI odst. 11 této smlouvy. Tato ustanovení zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále po ukončení účinnosti smlouvy.
 12. Smluvní strany tímto sjednávají a objednatel výslovně souhlasí s tím, že:
 • objednatel není oprávněn provádět jednostranné zápočty pohledávek bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele,
 • objednatel není oprávněn zřídit zástavní právo nebo jiné právo k pohledávce za zhotovitelem ve prospěch třetích osob (pohledávka za zhotovitelem nemůže být předmětem zástavního práva ani jakéhokoli jiného zajišťovacího institutu bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele),
 • objednatel není oprávněn postoupit pohledávku za zhotovitelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
 1. Ocharana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení:

Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo a případně veškeré další osobní údaje, které v objednávce dobrovolně vyplnil.

Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem, a to pro účely realizace práv a povinností z této smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je povinen informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje nebudou zhotovitelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám, vyjma případů nutných k realizaci smlouvy na základě těchto všeobecných obchodních podmínek.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke zhotoviteli kdykoli bezplatně odvolat písemným oznámením doručeným na adresu zhotovitele.

Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. V případě, že by se objednatel domníval, že zhotovitel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat zhotovitele o vysvětlení,
 • požadovat, aby zhotovitel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, zhotovitel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li zhotovitel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace dle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, včetně informací souvisejících se službami nebo podnikem zhotovitele na elektronickou adresu objednatele.

 1. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek je archivována zhotovitelem v elektronické podobě a není přístupná.
 3. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.
 4. Znění všeobecných obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.
 5. Zhotovitel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 6. Uzavřením smlouvy objednatel potvrzuje, že mu byly ze strany zhotovitele poskytnuty všechny potřebné informace a související dokumenty.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou výslovně upravovány těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatních obecně závazných právních předpisů České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany výslovně sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Smluvní strany uznávají závaznost těchto všeobecných obchodních podmínek. Objednatel prohlašuje, že se v případě této smlouvy nejedná o tzv. smlouvu uzavíranou adhezním způsobem; smluvní strany pro odstranění pochybností v souladu s ustanoveními § 1801 občanského zákoníku sjednávají, že ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužijí.
 3. Uzavřením smlouvy objednatel současně potvrzuje, že se se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek seznámil, že si znění těchto všeobecných obchodních podmínek přečetl, porozuměl jim a že žádná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nejsou pro něj překvapivá ani žádným způsobem neočekávaná ve smyslu ust. § 1753 občanského zákoníku.
 4. Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:
  V případě, že dojde mezi zhotovitelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
  Web: adr.coi.cz

 6. Kontaktní údaje zhotovitele:
  SPĚVÁČEK překladatelská agentura s.r.o., adresa pro doručování: Praha 6, náměstí Na Santince 1554/2, PSČ 160 00, e-mail: agentura@spevacek.info, telefon: 233 331 627.
 7. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016.

 

Praha dne 1. 1. 2016
Ing. Jiří Spěváček, jednatel

SPĚVÁČEK překladatelská agentura s.r.o.