Vidimace

Termínem vidimace se označuje úřední ověření skutečnosti, že kopie nebo opis listiny se doslovně shoduje s jejím originálem. Pro ověření podpisu se používá termín legalizace. Vidimace nepotvrzuje správnost nebo zákonnost obsahu ani pravdivost údajů na listině. Osoba, která provádí vidimaci, neodpovídá za obsah. Vidimace se na listině označuje ověřovací doložkou a úředním razítkem. Vidimaci jsou oprávněni provádět obecní úřady, krajské úřady, notáři, úřady městských částí, pošty, hospodářská komora, újezdní úřady a zastupitelské úřady ČR v zahraničí.