Úřední jazyk

Řidčeji je nazýván také státní jazyk. Jde o jazyk stanovený zákonem pro komunikaci s úřady, včetně škol. Úředním jazykem tedy rozumíme oficiální jazyk, který je v daném státě využíván na všech oficiálních státních institucích. Zpravidla existuje v zemi jeden úřední jazyk, najdou se však také státy, jež mají úředních jazyků více. Například Belgie má tři úřední jazyky. Nejčastějším úředním jazykem je angličtina (56 států světa), následovaná francouzštinou (28 států) a arabštinou (24 států). Úředním jazykem České republiky je čeština. V některých zemích není úřední jazyk stanoven zákonem, a žádný oficiální tedy neexistuje. Některé státy pak rozlišují ještě jazyky národní a administrativní. V celé Evropské unii existuje dvacet tři úředních jazyků.