Translatologie

Translatologie je interdisciplinární vědní obor, který se zabývá překladem (převodem) textů z jednoho jazyka do druhého. Může se jednat o překlad strojový, vytvořený překladatelem, písemný či tlumočení (ústní). Základním funkčním prvkem je věrnost neboli přesnost překladu. Translatologie se dále dělí na deskriptivní a aplikovanou. Deskriptivní částí se rozumí zejména kritika překladu a dějiny překladu. Aplikovaná translatologie je vědou zabývající se samotnou praxí. Translatologie jako věda se začala uplatňovat až na přelomu 60. až 70. let dvacátého století. První fáze byla navíc velmi lingvisticky orientovaná. V průběhu 80. let dvacátého století pak dochází k výraznému rozšíření působnosti translatologie. Translatologie je také samostatným studijním oborem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a to v jazyce anglickém, českém, francouzském, německém, ruském a španělském.