Soudní překlad

Překlady používané pro úřední účely musí být ze zákona provedeny jako ověřené překlady. Ověřený překlad musí splňovat veškerá kritéria, která jsou pevně stanovena zákonem č. 444/2011 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Ověřený překlad, také nazývaný soudní, případně úřední překlad. Ověřením soudní tlumočník jmenovaný krajským soudem stvrzuje, že překlad odpovídá originálu dokumentu. Ověřený překlad je spojen s originálem nebo jeho notářsky ověřenou kopií a je opatřen tlumočnickou doložkou společně s kulatým razítkem (pečetí) a podpisem soudního tlumočníka.