Překlady a tlumočení Jazykové kurzy

Ověřený překlad

Překlady používané pro úřední účely musí být ze zákona provedeny jako ověřené překlady. Ověřený překlad musí splňovat veškerá kritéria, která jsou pevně stanovena zákonem č. 444/2011 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Ověřený překlad, také nazývaný soudní, případně úřední překlad. Ověřením soudní tlumočník jmenovaný krajským soudem stvrzuje, že překlad odpovídá originálu dokumentu. Ověřený překlad je spojen s originálem nebo jeho notářsky ověřenou kopií a je opatřen tlumočnickou doložkou společně s kulatým razítkem (pečetí) a podpisem soudního tlumočníka.