Systém řízení kvality a záruky za výsledky

Agentura má zaveden systém řízení jakosti ISO 9001:2001.

Kvalita překladu je pro nás souhrnem opatření, která zahrnují kvalitní analýzy textu, výběr překladatele, korekturu, předání překladu a zpětnou vazbu se zákazníkem. Záruka za výsledek spočívá zejména v přesném dodržení celého procesu, od přijetí zakázky až do odevzdání hotového překladu, včetně zpětné vazby se zákazníkem.

Analýza textu – běžná analýza zahrnuje stanovení kombinace jazyků, typu a náročnosti textu (technický, IT, smlouva apod.), požadavků na technické provedení (Trados či jiný nástroj CAT, specifický formát apod.) a návaznosti na jiné zakázky (například protokol z jednání, které jsme tlumočili, pravidelná výroční zpráva). V případě stálých zákazníků jde analýza podstatně dále a zohledňujeme i autora textu, účel použití a řadu dalších důležitých detailů.

Volba překladatele – v současnosti pravidelně spolupracujeme s přibližně 1 500 překladateli a tlumočníky. Tento tým je podle standardizovaného postupu průběžně doplňován a zkvalitňován. Našemu zaměření na vysoce kvalitní překlady odpovídá i náročnost výběru spolupracovníků.

Základní korektura – kontrola věcné a formální správnosti. Veškeré překlady jsou standardně podrobeny technickým kontrolám (QA) a čteny nezávislou osobou, která se zaměřuje zejména na kontrolu pravopisné a formální správnosti.

Celý proces zpracování překladů probíhá v souladu se speciální normou pro realizaci překladatelských služeb DIN EN 15038:2006-08 (číslo registrace DIN CERTCO 7U075). Na tomto místě pouze uvádíme, že se jedná o normu z roku 2006, která komplexně definuje současnou nejvyšší úroveň překladatelských služeb v EU.

Hotový překlad je po základní korektuře, případně po provedení sady speciálních korektur, předán zadavateli. Současně jsou zpracovány podklady pro fakturaci a dle potřeby doplněn glosář.

Zpětná vazba se zákazníkem má rozhodující význam pro dlouhodobou kvalitu práce a spokojenost zákazníka. Veškeré podněty získané zpětnou vazbou jsou v souladu se systémem řízení jakosti registrovány, zpracovány a maximálně využity.

Vedení evidence zakázek a systém inteligentní archivace překladů – veškeré zakázky jsou evidovány ve speciální databázi pod číslem zakázky spolu s údaji o typu zakázky, jazykové kombinaci, rozsahu, zadavateli, pracovníkovi zadavatele, který zakázku zadal, překladateli, korektorovi a řadou ekonomických dat. Archivace umožňuje vyhledání podobných textů, které jsme pro daného zákazníka v minulosti překládali, a tak mu šetří náklady za nové překlady. Stálým zákazníkům na požádání rovněž poskytujeme různé formy statistik.

Záruky za překlady – ručení za kvalitu odpovídá požadavkům obecně platných předpisů a našim všeobecným obchodním podmínkám. U stálých zákazníků je naše ručení za překlady časově neomezené po celou dobu spolupráce. Naší snahou však je reklamacím předcházet. Přesto jsme pro případ vadného překladu s následnou škodou pojištěni do výše 5 milionů Kč.