Překlady a tlumočení Jazykové kurzy

Ověřené překlady

Překlady používané pro úřední účely musí být ze zákona provedeny jako ověřené překlady. Ověřený překlad musí splňovat veškerá kritéria, která jsou pevně stanovena zákonem č. 444/2011 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Ověřený překlad je také nazýván soudní, případně úřední překlad. Ověřením soudní tlumočník jmenovaný krajským soudem stvrzuje, že překlad odpovídá originálu dokumentu. Ověřený překlad je spojen s originálem nebo jeho notářsky ověřenou kopií a je opatřen tlumočnickou doložkou společně s kulatým razítkem (pečetí) a podpisem soudního tlumočníka.

Tlumočnická doložka je psána ve stejném jazyce, v jakém je psán přeložený dokument. Jako ověřené překlady se zpracovávají například notářské zápisy, soudní rozhodnutí, výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodních rejstříků, osobní doklady, a to například doklady o vzdělání, rodné, oddací a úmrtní listy, závěti, dokumenty pro komunikaci se zahraničními úřady a institucemi, technické průkazy k vozidlům apod.

Při jednání cizích státních příslušníků před notáři provádí soudní tlumočník tzv. ústní překlad projednávané listiny nebo celého notářského zápisu. V tomto případě zahraničnímu účastníkovi jednání přetlumočí obsah dané listiny. Svým podpisem a otiskem kulatého razítka pak stvrzuje, že příslušnou listinu cizinci přesně a doslovně ústně přeložil.

Jednání cizích státních příslušníků, kteří neovládají češtinu, před soudy a notáři, případně při rozhodování představenstev a dozorčích rad společností za účasti notáře musí být vždy tlumočeno soudním tlumočníkem. Svým podpisem a otiskem kulatého razítka pak v úředním zápisu z jednání stvrzuje, že příslušné jednání cizinci přesně a doslovně přetlumočil.

Chcete mít s překlady co nejméně práce?

Požadované termíny

Kontaktní údaje