Překlady a tlumočení Jazykové kurzy

Korektury a kontroly správnosti

Nezbytnou součástí kvalitního zpracování textu je jeho kontrola. Podle typu textu a způsobu použití textu se volí optimální sada korektur.

  • První korektura textu – provádí ji vždy sám překladatel, a to přečtením textu a automatickou kontrolou pravopisu.
  • QA (Quality Assurance – systém zajištění kvality) – obsahuje několik zpravidla počítačem podporovaných kontrol, které odhalí chyby v pravopisu, nepřeložené části textu, nejednotnost terminologie (jeden termín překládaný několika způsoby), nedodržení předepsané terminologie, odchylky ve formátu textu apod. QA provádíme u každého překladu a je zahrnuta v ceně.
  • Základní korektura – prováděná standardně u všech našich překladů určených pro český trh. Kromě QA zahrnuje kontrolní čtení spojené s pravopisnou korekturou.
  • Korektura druhým překladatelem – provádí se na přání zákazníka, druhý překladatel se zaměřuje zejména na věcnou správnost překladu. Cílem je zajistit věcně bezchybný překlad. Tuto korekturu velmi často požadují zahraniční zákazníci.
  • Zpětný překlad – při této kontrole překládá nezávislý překladatel text zpět do jazyka originálu. Porovnáním zpětného překladu s originálem získává zákazník možnost bezpečně ověřit správnost překladu, a to i u jazyků, které neovládá. Tato kontrola se používá u velmi důležitých dokumentů, například některých smluv nebo předpisů pro farmaceutické výrobky.
  • Odborná korektura – kontrolní čtení zkušeným odborníkem (rodilým mluvčím) na danou problematiku. Cílem korektury je zajistit terminologickou bezchybnost a upozornit na případné věcné neshody. Tuto korekturu často provádí odborník zadavatele (například pracovník filiálky v cílové zemi), který zpravidla rovněž mívá širší pravomoci zasahovat do textu překladu. Odborná korektura se typicky provádí u manuálů a příruček a u odborných textů určených k publikování.
  • Jazyková korektura – korektura samotného textu překladu prováděná profesionálním jazykovým korektorem. Podle dohody se zákazníkem může mít různý rozsah a hloubku. Svým zákazníkům nabízíme pravopisné, gramatické, typografické a stylistické korektury.
  • Předtisková korektura – provádí se u zkorigovaného a vysázeného textu jako poslední technologický krok před tiskem. Kontroluje se zejména, zda vysázení nezpůsobilo sekundární chyby, například chybné zalomení řádků nebo nesprávné legendy u obrázků.
  • Korektury a kontroly překladů jsou prováděny podle normy ČSN/EN ISO 17100. Tato norma přesně definuje požadavky na překladatelské služby – od přijetí zakázky přes kvalifikaci překladatele, kontroly a korektury až po doplňkové služby a administrativu překladových projektů. Povinnou součástí překladů prováděných podle normy ČSN/EN ISO 17100 je kontrola nezávislým překladatelem.

Poptejte korekturu nebo revizi