Ověřené překlady

Překlady používané pro úřední účely musí být ze zákona provedeny jako ověřené překlady. Ověřený překlad musí splňovat veškerá kritéria, která jsou pevně stanovena zákonem č. 444/2011 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Ověřený překlad je také nazýván soudní, případně úřední překlad. Ověřením soudní tlumočník jmenovaný krajským soudem stvrzuje, že překlad odpovídá originálu dokumentu. Ověřený překlad je spojen s originálem nebo jeho notářsky ověřenou kopií a je opatřen tlumočnickou doložkou společně s kulatým razítkem (pečetí) a podpisem soudního tlumočníka.

Tlumočnická doložka je psána ve stejném jazyce, v jakém je psán přeložený dokument. Jako ověřené překlady se zpracovávají například notářské zápisy, soudní rozhodnutí, výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodních rejstříků, osobní doklady, a to například doklady o vzdělání, rodné, oddací a úmrtní listy, závěti, dokumenty pro komunikaci se zahraničními úřady a institucemi, technické průkazy k vozidlům apod.

Při jednání cizích státních příslušníků před notáři provádí soudní tlumočník tzv. ústní překlad projednávané listiny nebo celého notářského zápisu. V tomto případě zahraničnímu účastníkovi jednání přetlumočí obsah dané listiny. Svým podpisem a otiskem kulatého razítka pak stvrzuje, že příslušnou listinu cizinci přesně a doslovně ústně přeložil.

Jednání cizích státních příslušníků, kteří neovládají češtinu, před soudy a notáři, případně při rozhodování představenstev a dozorčích rad společností za účasti notáře musí být vždy tlumočeno soudním tlumočníkem. Svým podpisem a otiskem kulatého razítka pak v úředním zápisu z jednání stvrzuje, že příslušné jednání cizinci přesně a doslovně přetlumočil.

Chcete mít s překlady co nejméně práce?

Požadované termíny

Kontaktní údaje